top of page

Regulamin

REGULAMIN SKINZEN

§ 1 Postanowienia ogólne

*    Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem kliniki
specjalistycznej OLIVIA ZENTNER ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZEGO",
określa zasady korzystania z usług medycznych i kosmetologicznych
świadczonych przez zabiegowca Olivię Zentner, podmiot zwany dalej
"Gabinetem".
*    Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w
godzinach: 10:00-20:00
*    Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt
przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną
dalej "Usługą".
*    Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
*    Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i
używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów
elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
*    Zabrania się wprowadzania zwierząt i dzieci na teren Gabinetu.

§ 2 Definicje

*    Klient/Pacjent - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania
opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
*    Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient/pacjent, który nie ukończył 18
lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
*    Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i
stosowany przez Usługodawcę.
*    Gabinet - oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i
świadczy usługi.
*    Usługa/Zabieg - oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
*    Usługodawca - oznacza: Klinika Specjalistyczna Olivia Zentner
ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO , KRS 0001071666  Dane kontaktowe:
adres e-mail:  <mailto:clinic@skinzen.eu> clinic@skinzen.eu , numer
telefonu: +48 500 771 007, reprezentowana przez Olivia Zentner - właściciel.

   § 3 Klienci

*    Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
*    Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za
wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik
Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej
zgody oraz do odmowy świadczenia Usługi/Zabiegu, w przypadku braku takiej
zgody.
*    Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu
zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego
zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
*    Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego
Usługi/Zabiegu.

§ 4 Świadczone usługi

*    Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług
podanym na stronie www.skinzen.eu
*    Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem
trwania oraz ceną.
*    Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o
najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy
dokonywać rezerwacji wizyty.

§ 5 Rezerwacja wizyt

*    Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty bezpośrednio w
gabinecie, pod nr telefonu 500 771 007, przez msg Facebook oraz za
pośrednictwem Instagram.
*    Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i
ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy,
choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W
takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

§ 6 Spóźnienia

*    W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych
w Salonie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed
rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in.
skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
*    O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować
pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1-godzinnym.
*    Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut, w miarę możliwości
bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
*    W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić
Klientowi wykonania Usługi/Zabiegu i przepisać go na inny termin.
*    Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w
zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

§ 7 Płatności

*    Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
*    Cennik Usług/Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie
www.skinzen.eu
*    W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówką
*    Gabinet posiada w ofercie sprzedaż Voucherów Podarunkowych. Voucher
może być wypisany na wybrany zabieg, bądź określoną kwotę (jawną lub
ukrytą). Termin realizacji Voucheru wynosi 90 dni od daty zakupu. Voucher
nie podlega wymianie pieniężnej. Termin wizyty ustalany jest na miejscu w
Gabinecie lub telefonicznie, przy czym należy uwzględnić czas ważności
Voucheru. Proponujemy umawiać wizytę z wyprzedzeniem.

§ 8 Standardy pracy Gabinetu

*    Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do
pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie
wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze
odpowiadającym ich stanowisku.
*    Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić
stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów
jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
*    Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do
dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz
narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie
zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
*    Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań
zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i
dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub
przenieść się na Klientów.
*    Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi
się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed
kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu
całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
*    W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu,
Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie
myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali
zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie,
bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po
całkowitym wyleczeniu.

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

*    przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
*    w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od
Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
*    do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych,
przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń  przedzabiegowych  i
 pozabiegowych
*    do przestrzegania  zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
*    do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 10 Reklamacje

*    Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania
Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest
udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
*    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta
umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis
przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
*    Reklamacje składa się w formie pisemnej lub na adres email:
clinic@skinzen.eu
*    Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej
przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane
kontaktowe.

§ 11 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych
w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej
wizyty w Gabinecie.

§ 12 Postanowienia końcowe

*    Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i
certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
*    Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinecie, Klienci odpowiadają
bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi
przedstawiciele.
*    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i
poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to
jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w
świadczeniu usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem
wywieszenia go w Gabinecie.
*    Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Gabinecie i okazywany na
każdą prośbę Klienta.
*    Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt
obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
*    Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do
porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
*    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby
uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie
ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu
będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
*    Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.bottom of page